Англійська мова
Уроки з Англійської мови
Всі предмети
ВНО 2016
Конспекти уроків
Опорні конспекти
Підручники PDF
Підручники онлайн
Бібліотека PDF
Словники
Довідник школяра
Майстер-клас для школяра

Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА

ДОВІДНИК

 

МОРФОЛОГІЯ

 

Словотворення (WORD-BUILDING)

 

В англійській мові існують такі основні способи словотворення:

1) афіксація (додавання до кореня або основи суфіксів і префіксів);

2) зміна наголосу;

3) конверсія (перехід слова з однієї частини мови в іншу без зміни вимови й написання);

4) складання слів або їхніх основ.

 

Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів

Утворення іменників

 

Найважливіші суфікси, за допомогою яких утворюються іменники:

а) від дієслів:

 

r

работать

працювати

работник

робітник

 

учить

учити

учитель

учитель

 

на шахте

добувати руду

Шахтер

гірник, шахтар

r

придумывать

винаходити

изобретатель

винахідник

 

строительство

конструювати

конструктор

конструктор

 

плыть

пливти

матрос

моряк

-ant

помочь

допомагати

помощник

помічник

 

служить

служити

слуга

слуга

-мент

для перемещения

рухати(ся)

движение

рух

 

разработать

розвивати(ся)

развитие

розвиток

 

поощрять

заохочувати

поощрение

заохочення

-ing

идти

йти, ходити

буду

ходіння

 

спать

спати

спальный

спання

 

читать

читати

чтение

читання

-ции

чтобы произвести

виробляти

производство

продукція

организовать

організовувати

организация

організація

 

мобилизовать

мобілізувати

мобилизация

мобілізація

 

б) від прикметників:

 

-Несс

темно

темний

тьма

темнота

 

happy

щасливий

счастье

щастя

-ism

материал

матеріальний

материализм

матеріалізм

 

Утворення прикметників

 

а) від дієслів:

 

-в состоянии

читать

читати

читаемые

такий, що легко читається

 

для перемещения

рухати(ся)

движимое

такий, що легко рухається

-ЛОР

отличаются

відрізняти(ся)

разные

різний

 

настаивать

наполягати

настойчивый

наполегливий

-Ив

действовать

діяти

active

активний

 

для сравнения

порівнювати

сравнительный

порівняльний

 

выразить

виражати

выразительные

виразний

 

б) від іменників:

 

Л

центр

центр

Центральный

центральний

 

народ

нація

национальный

національний

-ful

мир

мир

мирный

мирний

 

фрукты

плід, фрукт

плодотворное

плідний

 

салон

краса

красивые

красивий

-подразделения

слава

слава

славный

славетний

 

опасность

небезпека

опасно

небезпечний

туман

туман

туманный

туманний

 

ветер

вітер

windy

вітряний

 

дождь

дощ

дождей

дощовий

 

солнце

сонце

солнечный

сонячний

-меньше

дома

дім

бездомных

бездомний

 

фрукты

плід, фрукт

бесплодные

неплідний, марний

 

использовать

користь

бесполезно

некорисний

-лу

день

день

ежедневно

щоденний

 

друг

друг

- фрэндли

дружній

 

Утворення дієслів

 

Дієслова утворюються від прикметників та іменників за допомогою таких суфіксів:

 

n

черный

чорний

чернеют

чорнити

 

слабые

слабкий

ослабить

послаблювати

 

прочность

сила

укрепить

підсилювати(ся)

 

длина

довжина

удлинить

подовжувати

-fy

простой

простий

упростить

спрощувати

 

интенсивный

сильний

активизировать

посилювати

-изе

национальный

національний

национализировать

націоналізувати

-ise

характер

характер

характеризуют

характери зувати

 

коллектив

колектив

collectivis(z)e

колективізувати

 

Утворення прислівників

 

Найпоширенішим суфіксом у прислівниках є суфікс -lу:

 

практические

практичний

практически

практично

вероятно

ймовірний

наверное

ймовірно

happy

щасливий

счастливо

щасливо

 

Найбільш уживані префікси

 

Префікси із заперечним значенням:

 

ООН-

равно

рівний

неравный

нерівний

 

благодарен

вдячний

неблагодарные

невдячний

 

важно

значний

неважно

незначний

в-

полный

повний

неполные

неповний

 

внимательный

уважний

невнимательным

неуважний

 

active

активний

неактивные

пасивний

dis-

нравится

любити, подобатись

не любить

не любити, не подобатись

 

повиноваться

слухатися

ослушаться

не слухатись

 

способность

здатність

инвалидности

неспроможністі

im-

возможно

можливий

невозможно

неможливий

МО-

понять

розуміти

к misunerdstand

неправильно розуміти

 

Інші префікси:

 

ре-

писать

писати

переписать

переписувати

 

избрать

вибирати

переизбрать

переобирати

предварительно

исторический

історичний

доисторические

доісторичний

 

войны

воєнний

довоенные

довоєнний

за-

платить

платити

переплачивать

переплачувати

 

значение

оцінювати

переоценивать

переоцінювати

 

Утворення слів зміною наголосу

 

Нові значення слів і приналежність до частин мови реалізуються за допомогою зміни наголосу:

 

Существительное

Глагол

поведения [’k ОНДəkt] поведінка

вести [kən DΛkt] вести, керувати

экспорт [‘eksp:t] вивіз

для экспорта [eks', p:t] вивозити

конфликт [‘knflikt] конфлікт

конфликта [kən'flikt] суперечити

perfect [‘pə:fiktl] досконалий

совершенствовать [pə'fektl] удосконалювати

настоящее [preznt] подарунок

представить [pri'zent] дарувати

Але:

 

control [kən'troul] перевірка

для управления [kən'troul] перевіряти

 

Утворення слів за допомогою конверсії

 

Спосіб конверсії в англійській мові дуже продуктивний:

 

работа n

праця

работа v

працювати

место n

місце

v место

вміщати, класти

цель n

мета, ціль

цель v

прагнути, цілити(ся)

изменение n

зміна

изменение v

змінювати

 

Утворення слів складанням слів або їхніх основ

 

Деякі слова утворюються складанням двох слів або їхніх основ в одне.

 

 

 

іменник + іменник:

спальня

спальня

(кровать ліжко + номер кімната)

газета

газета

(новости новини + бумага папір)

школьник

школяр

(школа школа + мальчик хлопець)

 

 

прикметник + іменник:

доска объявлений

класна дошка

(black чорний + доска дошка)

шоссе

магістраль

(высокий головний + дорога, шлях)

Англичанин

англієць

(Английский англійський + человек, людина, чоловік)

 

 

дієслово + іменник:

зрения

точка зору, погляд

(стоять стояти + точка точка

застежка-нож

складний ніж

(обхватить затискувати + нож ніж)

 

Задачи

 

1. Прочитать предложения, найти слова с приставками и угадывать их смысл.

1. Я боюсь, что вы неправильно поняли то, что я сказал. 2. Он может огорчить всех. 3. Люди всегда допустил ошибку в написании ее имени. 4. Он был счастлив найти неиспользованный экземпляр книги в букинистических магазина. 5. Ученик должен был переписать упражнение, потому что он сделал слишком много ошибок. 6. Он был заинтересован в работе, он должен был это сделать. 7. Было бы неправильно сказать, что у него нет таланта. 8. При этом совершенно необязательно, чтобы приехать сюда снова, вы можете телефон, наш номер 7-13-50.

 

2. Прочитайте предложения, найдите слова с суффиксами и угадывать их смысл.

1. Это произошло из-за его беспечности. 2. Наше путешествие было довольно спокойно. 3. Она носила модные длинные вечерние платья с открытой шеей. 4. Мы обнаружили, что это очень трудно ходить по каменистой дороге и предпочел остаться на траве как можно больше. 5. Машина была модернизирована и работал очень хорошо. 6. Одной из наших задач является электрифицировать всю страну. 7. Производство нашего автопрома можно увидеть во многих странах. 8. Достижения наших ученых и инженеров, которые хорошо всем известны.

 

3. Прочитайте слова и отметьте суффиксы.

Житель, вход, национальность, внешний вид, электричество, различия, возможности, президент, важность, сложность, конференции, солидарности, формальность, корреспондент, посещаемость, независимость, способность, простота, служащего, присутствие, производительность.

 

4. Прочитайте слова и скажите, какие суффиксы или префиксы, они имеют и какой частью речи они являются.

Дружба, внимание, смело, делового, успешного, телевидение, неправильные, болезни, re-enter, необычные, восьмой, драйвера, экспертизы, пятьдесят, лидер, reborn, девятнадцать, неудобно, воссоединиться, рыбный, правительство, сироту, стекловидный, приятным.

 

5. Прочитайте слова и скажите, какие суффиксы или префиксы, они имеют и какой частью речи они являются.

Лидерство, возглас, чувствуя, обидно, здоровый, лечение, хранитель, надежный, включение, само-собой, болезни, пересмотреть, рецепт, молодой, реэкспорт, предположение, цела и невредима, - миллионный, эксперт, ненужные.

 

6. Прочитайте предложения, найдите слова с суффиксами и угадывать их смысл.

1. Всегда можно найти время для вашей корреспонденции. 2. Я думаю, что мы будем нуждаться в вашей помощи, чтобы выполнить эту работу в срок. 3. Никто не в большом зале заметил ее отсутствие на концерте. 4. Я могу получить места в партере или в кругу; дайте мне знать, если у вас есть какие-то предпочтения.

 

7. Прочитайте слова и дать их смысл.

Книга-магазин, магазин-девушка, дирижабль, государственный деятель, циферблат, ковбой, председатель, танцевальная музыка, clubman, дневной свет, forget-me-not, кофе-чашки, базарный день, портниха, дальновидные, good-looking, француз, полумесяц, партии - человека, стола-ложка, часы-карманный, настольный-нога.

 

8. Прочитайте слова и дать их смысл.

Ужин-время, egg-cup, переутомляться, питьевой воды, пожарный, half-price, домашние, жизнь-лодка, лошади - доктор, шляпка-коробка, бумаги, деньги, снег-белый, мотор-лодка, дождь-вода, newsboy, абонемент (ski jump, Восход, над счастливы, работу в ночное время, морской капитан, железнодорожник, конференц-зал-место, хорошо известное, до белого каления.

 

9. Прочитайте слова и отметьте суффиксы и префиксы.

Требование, с энтузиазмом, напомним, подготовка, личная, независимая, физике, экзамен, агроном, образовательных, оператор, профессиональный, экономист, сельского хозяйства, строительства, удовлетворение, именно, общение, практически, удовлетворить.

 

10. Прочитайте слова и угадывать их смысл.

Значительный, кроме того, аргумент, милитаризм, повезло, вызовет недовольство, ширь, пересмотреть, бездарным, со вкусом, натуралист, экспериментирование, директорства, неважность, материалистической, неудавшаяся, точность, воспроизведение, благородство, вкусно.

 

11. Прочитайте слова и отметьте суффиксы.

A. отделить, воспитывать, механизировать, чтобы проиллюстрировать, специализироваться, чтобы выпускник, модернизировать.

B. оформление, организация, дискриминации, национализации, освобождения, образования, освещение, демонстрации, населения, электрификация.

 

12. Прочитайте слова и угадывать их смысл.

Символизируют, приглашение, сатирик, реализм, классифицировать, цивилизации, критиковать, консерватизм, либерализм, физик, критики.

 

13. Прочитайте слова, сказать, что суффиксы и префиксы у них есть, и какой частью речи они являются.

Организация, легкость, молодость, покупатель, неизменный, реформы, движение, солист, обсуждение, событиями, беспечность, чемпионат, рыбный, девяносто, удовольствия, безболезненная, в-четвертых, в оцепенении, гуманизма, конечно.

 

14. Прочитайте эти слова и скажите, какой частью речи они являются.

Готовность, формирование, послушный, реформизма, реорганизации, оператор, дружелюбие, правительство, бездушные, неиспользованный, степи, полезно, патриотично, ботаник, фотограф, ломкий, маловероятно, т.к управляемым.

 

15. Прочитайте предложения, найдите слова с суффиксами и префиксами и угадывать их смысл.

1. Она всегда была неактивной в своих исследованиях. 2. Этот металл славится своей легкости. 3. Некоторые люди находят, что эта книга читается. 4. Он сделал все его ошибки из-за своей беспечности. 5. Когда 1 говорил с ним, он дал остекленевшим взглядом и имел подозрительное выражение на его лице. 6. Вы можете упростить эту проблему для меня? 7. Он показал, что он был заинтересован в своей работе. 8. Погода так переменчива, что вы никогда не знаете, что надеть, когда вы выходите.

 

16. Прочитайте слова и выделить суффиксы.

С чувством юмора, коллективных, выпрямить, горный, чернеют, известный, эффективный, ухудшить, победоносный, сравнительный, утолщаются, отрицательный.

 

17. Прочитайте слова и отметьте суффиксы и префиксы.

Исторические, политические, continental, экономических, электрический, драматические; орфографические ошибки, бескорыстной, теряются, не понимают, сместить, чтобы затеряться, чтобы не вводить в заблуждение.

 

18. Прочитайте слова и угадывать их смысл.

Не верить, расчленять, раздолбайство, misname, не любить, неправильно, расстройство, недовольство, неиспользования, mis-тратить, чтобы ввести в заблуждение, чтобы обнаружить, допускает просчетов.

 

19. Чтение незнакомых слов, сказать, какой частью речи они являются и дать их смысл.

Оператор, неважность, гармонично, специалист, большинство, безработица, национальности, представитель, в соответствии, инициативы, недостаток, укрепить, предпочтения, неверно, независимая, пересмотреть.

 

20. Определите, какой частью речи являются слова жирным шрифтом.

1. Я уверен, что вы будете иметь приятного пребывания в Киеве. 2. В течение мирных лет, украинский народ построил много городов, фабрик, работ и растения. 3. Мне нравится наблюдать за тысячи огни города в темноте ночи. 4. Погода в этой части страны переменчива, сейчас идет дождь, сейчас солнце светит. 5. Мы благодарны за все, что вы сделали, чтобы показать нам достопримечательности старого города. 6. Желательно, чтобы пойти на экскурсию с кем-то, кто знает историю этого места. 7. Карта-полезная вещь в Лондоне new-comer. 8.Theopera дом в Одессе-это красивое здание. 9. Она спела участие в новой опере. 10. Ряд артистов балета отправился во Францию, чтобы танцевать на сцене Парижской оперы. 11. Она может танцевать только современные танцы. 12. Музыка играла очень хороший танцевальный оркестр. 13. Мы встретимся у входа в партере. 14. Шоу в театре начинаются в 7.30. 15. Позвольте мне показать вам путь к cloak-room.

 

21. Читать предложения, подбирать слова с суффиксами и дать их украинские эквиваленты.

1. Девушка очень изменилась в лучшую сторону в целебный воздух побережья. 2. Мой брат пришел домой так поздно, что он пошел спать supperless. 3. Когда вы будете в состоянии использовать на практике свой Английский? 4. Шотландия-это очень холмистая местность. 5. Погода была очень переменчивая этой неделе. 6. Его отец-строитель, он построил много домов. 7. После университета он получил работу как историк в библиотеке. 8. Музыкальные комедии пользуются популярностью у многих театралов. 9. “Вы можете мне помочь? - сказал мальчик, глядя на своего друга, надеюсь. 10. Они говорили о величии их задача.

 

22. Форма как много слов, Как вы можете с помощью суффиксов-ful, -less, -ment, -ness, -(a)tion.

Уход, молодежи, с тем чтобы установить, болен, голосом, обследовать, лечить, сердце, организовать, боль, ложка, праздновать.

 

23. Копировать слова и подчеркните суффиксы и префиксы.

Лидерство, здоровый, беспечность, копирование, ненужных, сразу, глухой, юношеские, лечение, бессердечный, болезни, болезненные, keeper, работа, пересмотреть, надежный.

 

24. Прочитайте слова и скажите, какие суффиксы или префиксы, они имеют и какой частью речи они являются.

Дружба, внимание, смело, делового, успешного, телевидение, неправильные, болезни, re-enter, необычные, восьмой,

водитель, экспертизы, пятьдесят, лидер, reborn, девятнадцать, неудобно, воссоединиться, рыбный, правительство, сироту, стекловидный, приятным.

 

25. Прочитайте слова и скажите, какие суффиксы или префиксы, они имеют и какой частью речи они являются.

Лидерство, возглас, чувствуя, обидно, здоровый, лечение, хранитель, надежный, включение, само-собой, болезни, пересмотреть, рецепт, реэкспорт, предположение, цела и невредима, - миллионный, эксперт, ненужные.

 

26. Прочитайте слова и скажите, какой частью речи они являются.

Действий, поселок глубокое, значительное, направление, структура " ООН-Английский, твердость, ценный, потерял дар речи, снова, тощий, действительно, охотник, прекрасный, радостный, положение, продвижение, нежность, ненависть, бесплодные, песчаные, бесформенные, контроллер, пересмотреть, состояние.

 

27. Прочитайте слова и скажите из каких элементов они состоят.

Трансфер, проживание-office, костер, чтобы добраться до цели-keeper, страна-сторона, highland, половину времени, спортсмен, Шотландии, осмотр достопримечательностей, известных, принять off, time-table, КРС-фермы, чтобы пойти в для, зала-стенд, pen-friend, сорок три, мастерская, футбол, зеркальце, расческу, ванная комната.

 

28. Прочитайте эти слова и скажите, какой частью речи они являются.

Готовность, формирование, послушный, реформизма, реорганизации, оператор, дружелюбие, правительство, бездушные, неиспользованный, круто, полезно, патриотично, ботаник, фотограф, ломкий, маловероятно, финалист, т.к управляемым.

 

29. Государство, какая часть речи слова жирным шрифтом принадлежат.

1. Свет движется быстрее всех. Мой номер просторный и светлый. Чтобы закурить сигарету один должен иметь пару. 2. Они как две капли воды. Мое новое пальто стоило мне что-то вроде 180 грн. Вы когда-нибудь видели подобное? Дети не любят ложиться спать рано. 3. Земля круглая. Врач начинает свой раунд рано утром. Галька на море округляются воды. Идите прямо, не смотри вокруг! Я хотел бы отправиться в кругосветное путешествие. 4. Один не может гладить белье с холодным железом. Утюг товаров сделаны на утюг-работает. 5. Бумага используется для письма. Потолок должен быть побелены, а стены оклеены обоями. 6. Кому вы обращались? Каков его адрес? 7. Наши студенты много работают. Она заинтересована в ее научной работе. 8. Мы купить ручки и карандаши в магазин канцтоваров. Один должен быть опытный писатель, чтобы перо такое важное письмо.

 

30. Определите часть речи boldfaced слова принадлежат.

1. Единственное, чтобы разрубить этот " гордиев узел навсегда. (Голсуорси)

2. Я только что пришел. Я не видел его еще. (Shaw)

3. Кэрри ничего не ответила, но склонился над ней работать. (Драйзер)

4. Ему казалось, что жизнь была полой, и существование, но и бремя. (Twain)

5. Ты никогда не говоришь ничего, но бред. (Уайльд)

6. Осмотреться в этом номере. (Диккенс)

7. Они были только пять за круглым столом, и это было действительно очень приятным. (Диккенс)

8. Я только что вернулся из тура посещение медицинских учреждений... (Коллинз)

9. В этот момент женщина у огня, обернулся. (Mansfield)

10. Колумб намеревался обогнуть Африку и таким образом найти водный путь в Индию.

11. Он приготовился с этой фразы, и на цыпочках; но по соседству было сложнее пройти. (Голсуорси)

12. Его тон было по-другому из его друзей. (Снег)

13. Потрясающее открытие так испугался ее, что она едва могла подавить звук. (Hardy)

14. Он съел все, что было размещено перед ним... (Диккенс)

15. Как только мы оказались внутри раздевалке, Джек лег и закрыл глаза. (Хемингуэй)

16. И жизнь, к сожалению, это то, что вы можете привести, но один раз. (Моэм)

17. За предложение только я мог бы вам суд, под трибунал. (Хейм)

18. Он не может жить здесь один. (Голсуорси)